AoTa trực tiếp làm việc với hợp tác xã, trang trại
nguyên liệu tại nhiều vùng khác nhau trên cả nước.